TAOUFIK, I. Principy a pravidla přidělování značek státní příslušnosti a rejstříkových značek civilních letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Cílem práce bylo zpracovat ucelený přehled problematiky poznávacích značek v civilním letectví (ČR). Cíle byly splněny, nicméně práce obsahuje řadu nepřesných formulací a tvrzení (pramenících částečně z autorových dosavadních znalostí, neumožňujících postihnout celkový kontext problematiky civilního letectví a částečně z jeho nedokonalých stylistických a jazykových schopností). Autor v řadě pasáží bakalářské práce používá vlastní - mnohdy nepřesnou interpretaci předkládaných skutečností a rovněž užívá nadmíru komplikovaných souvětí, jenž významně přispívají k chybnému, nebo mylnému výkladu předkládaných faktů. V práci se autor zaměřil na popis historického vývoje označování civilních letadel (z pohledu legislativního a organizačního), dále pak charakterizoval pravidla aplikovaná v této oblasti v mezinárodním měřítku a následně se zaměřil na systém fungující v ČR. Jednotlivá pravidla uplatňovaná v systému označování letadel dokladoval na konkrétních praktických příkladech (ať se to již týkalo konkrétních typů letadlové techniky, či konkrétních států resp. provozovatelů). V práci autor rovněž neopomenul dokladovat význam systému označování letadel při radiotelefonní komunikaci. V samotném závěru se autor věnoval pouhému shrnutí své práce, bez bližšího zhodnocení významu jím zpracovaného materiálu pro další využití. V posuzovaném výtisku jsem označil nevhodně nebo mylně použité termíny, gramatické či stylistické prohřešky proti pravidlům českého pravopisu a rovněž některé nevhodně přeložené názvy standardně používané v civilním letectví. Práce obsahuje rovněž některé formální nesrovnalosti a nedostatky (např. není dodržena shoda názvu kapitol v obsahu a v textu práce - 2, 5.1.1; některé podkapitoly jsou nazvány identicky - 5.3.2/5.4.1, 5.3.3/5.4.2 ; některé podkapitoly obsažené v textu nejsou zařazeny do obsahu - 5.1.2, 5.1.3; u některých podkapitol je odlišné značení v obsahu a v textu 5.7.2/5.7.3); schémata v přílohách 3 a 7 jsou orientována opačně; seznam zkratek není kompletní, není řazen abecedně a u anglických zkratek obsahuje jen jejich anglický význam. Přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hammer, Jaromír

Předložená bakalářská práce se věnuje způsobu použití a aplikace značek státní příslušnosti a rejstříkových značek v civilním letectví. Práce v rozsahu 51 stran je rozdělena do šesti kapitol. Na několika místech v textu předložené práce (str. 13, 30, 31, 42) je zmíněn systém správy civilního letectví v ČR, který ale neodpovídá skutečnosti. V tomto ohledu jsem očekával zodpovědnější přístup autora k dané problematice. Jako další nedostatky lze uvést formální nesrovnalosti (shoda názvu kapitol v obsahu a textu, odlišné značení, nekompletní seznam zkratek atd.) Práce má nižší jazykovou a stylistickou úroveň. Přes výše uvedené nedostatky lze konstatovat, že cíle práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 109693