KOČÍ, J. Optimalizace PID regulátoru pomocí evolučních výpočetních technik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lang, Stanislav

Předložená bakalářská práce je věnována problematice optimalizace PID regulátoru pomocí evolučních výpočetních technik. První dvě kapitoly rešeršního charakteru jsou přehledným a uceleným úvodem do problematiky regulace a evolučních výpočetních technik. Následující kapitoly popisují implementaci algoritmů a zhodnocení výsledků. Student v rámci práce naprogramoval tři evoluční algoritmy (genetický algoritmus, evoluční strategii a diferenciální evoluci). Pro srovnání dále použil gentský algoritmus z knihovny Global Optimization Toolbox (při jeho výchozím nastavení). Nad rámec zadání provedl i statistické vyhodnocení na základě velkého souboru opakovaných testů. Všechny programy jsou dostupné v příloze, jsou psané přehledně a efektivně a vypovídají o vysokých programátorských kvalitách studenta. Chválím také výbornou grafickou úpravu písemné části.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Radomil

Předložená bakalářská práce prezentuje optimalizaci PID regulátoru v ohledu kvality regulace. Jako nástroj optimalizace jsou zvoleny evoluční výpočetní techniky, konkrétně GA, ES, DE. Výsledky dosažené na definovaných soustavách jsou srovnány s výsledky nastavení dle základního Ziegler-Nichols kritéria, což je dnes v ohledu mnoha publikací klasický přístup (podotýkám, že poněkud „laciný“ přístup). Téma práce je aktuální a obsah řešení bezesporu zcela naplňuje doménu bakalářské práce, přičemž svým rozsahem řešení ji lehce převyšuje. Práce je fakticky složena ze dvou částí. Teoretické, resp. popisné, kde autor v dobrém stylu a kondici popisuje problematiku, popis, postup a prezentaci dosažených řešení. Grafická úprava práce je na dobré úrovni. Dojem částečně kazí pouze bitmapová povaha některých obrázků, které mohly být zjevně vektorové. Praktická část představovala z části autorovu programátorskou invenci, z části využiti Global Optimisation Tbx / Matlab, přičemž uvedenou fúzi, lze hodnotit velmi kladně. Práce bezesporu odráží zájem studenta o uvedenou problematiku a velmi dobře akcentuje spojení problematiky syntézy regulátoru a EVT. Práci hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě s hodnocením A/ výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108533