BOUCHAL, P. Snížení energetické závislosti panelového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Student zpracovával aktuální téma, zaměřené na energetickou soběstačnost konkrétního panelového domu, kdy řešil otázky možného využití dešťových vod a vlastní výroby elektrické energie PV systémem. Výsledky bakalářské práce poskytují užitečné informace, které budou využity při plánování dalších oprav a rozvoje panelového domu. Student pracoval po celou dobu samostatně a aktivně zapracovával případné připomínky. Na základě získaných poznatků navrhoval další možné oblasti úspor, které však již z časových důvodů v práci hlouběji nerozváděl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fišer, Jan

Bakalářská práce pana Patrika Bouchala je zpracována na téma Snížení energetické závislosti panelového domu. Práce obsahuje celkem 36 stran a je rozčleněna pouze do 3 číslovaných kapitol. Hlavním cílem práce dle zadání bylo provést návrh a ekonomické zhodnocení opatření, která by snižovala závislost na externích dodavatelích energie. Je tedy otázkou, z jakého důvodu je více než polovina práce věnována využití dešťové vody v objektu a proč je z pohledu energetiky řešena pouze výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů a je tak opominuto např. hledisko zásobení objektu teplem. Důvodem pro tuto situaci může být také fakt, že po Úvodu nenásleduje žádná rešeršní část, která by shrnovala současný stav dané problematiky a možnosti řešení lokální výroby energie, ale student rovnou skáče na popis řešeného objektu. K práci mám následující poznámky a připomínky: • V práci postrádám ucelené zhodnocení energetických potřeb zvoleného objektu, současných technických možností lokální výroby a následný návrh technických řešení pro daný objekt založený na analýze technické proveditelnosti daných opatření. • Student v práci řeší jen velmi okrajově možnosti výroby a úspor tepla pro přípravu teplé vody či vytápění. Bližší zamyšlení například nad využitím kombinace tepelné čerpadlo a fotovoltaická elektrárna by oponent v podobné práci očekával. • V práci je řešeno využití dešťové vody pro sanitární účely v objektu ačkoliv to není požadováno zadáním. Toto je sice aktuální a důležitá problematika, ale mimo rozsah zadání. • Student používá pro vyhodnocení množství srážek pouze data z let 2015, 2016 a 2017 bez porovnání s dlouhodobým průměrem pro danou lokalitu. • Návrh na využití produktů firmy The Water Tank Factory z Austrálie (strana 19) a jeho odůvodnění je podivné. V ČR přeci působí dostatek firem, které mají podobný sortiment (viz např. nabídka firmy www.eplastsystem.cz.) a k stejnému závěru dochází student i v závěrečném zhodnocení na straně 33. • Obrázek 3.2 uvádí způsob výroby ingotů monokrystalického křemíku Czochralského metodou, nicméně tato informace je pro cíle práce zcela nepodstatná. • Ekonomické zhodnocení obou navrhovaných řešení je jen velmi stručné bez detailnějšího popisu použité metody. • Kvalita použitých obrázků je v některých případech nedostatečná (např. strana 23 - Obr. 3.1, strana 30 - Obr. 3.8, strana 31 - Obr. 3.9) I přes uvedené výhrady a nedostatky byly cíle práce splněny, nicméně student by si měl být vědom, že rešeršní část práce slouží k utřídění současných poznatků a možností v daném tématu a napomáhá tak k upřesnění a dosažení definovaných cílů práce. Práci lze, i přes uvedené výhrady, doporučit k obhajobě s hodnocením uspokojivě/D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 108832