MALOUŠEK, J. Mobilní aplikace pro sport v prostředí Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Petr

Student se ve své práci věnoval návrhu a implementaci aplikace pro vytváření a správu sportovních aktivit v prostředí Android. Ovládání aplikace je velmi intuitivní a její vzhled je na profesionální úrovni. Samotný text práce je velmi logicky členěn – v úvodní části se autor věnuje teorii – popisuje vlastnosti systému Android, fungování databáze Firebase a dále popisuje principy používaných architektur Model-View-Presenter/ViewModel. V praktické části poté popisuje vlastní návrh a fungování vytvořené aplikace. Kód je psán díky objektově orientovanému paradigmatu velmi přehledně – jednotlivé události (eventy) jsou napsány v samostatných souborech, autor používá „mluvící“ názvy proměnných. Student by mohl kód snad jen více komentovat zejména kvůli budoucí orientaci v kódu. Student pracoval v čase rovnoměrně, přicházel s vlastními nápady na řešení vzniklých problémů a vylepšení. Z vlastní iniciativy aplikaci několikrát přepsal tak, aby splňovala požadavky na architekturu Model-View-ViewModel. Dle mého názoru předložená práce překračuje svým rozsahem a kvalitou požadavky na Bc. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Novák, Marek

Student měl v rámci své bakalářské práce dle popsané specifikace realizovat aplikaci v prostředí Android Studio, čehož se zhostil velice svědomitě a dle mého názoru svůj úkol splnil výborně. Vzhledem k jinak vysoké kvalitě práce bych nicméně vytknul chybějící kapitolu nebo sekci, která by popisovala, jakým způsobem probíhalo testování na skupině fiktivních uživatelů. Jsem si jist, že vzhledem k tomu, že je aplikace k dispozici na Google Store, tak tento krok proběhl, nicméně by si zasloužil zdokumentovat (metodika testování, zpětná vazba a zapracování poznatků uživatelů, atp.). Z programátorského hlediska je kód velice přehledně a hierarchicky strukturován, pouze bych vytknul místy přítomnost zakomentovaného kódu a chybějící komentáře (doporučuji použít Javadoc nebo Doxygen). Závěrem bych chtěl říci, že vzhledem k originální myšlence, by si aplikace zasloužila rozšíření podpory i pro uživatele jiných platforem, včetně webového rozhraní. Zadání studenta omezilo na jednoplatformnost a použití Android Studia, nemohu zde tedy navrhnout jinak výhodné použití hybridních frameworků pro dosažení multiplatformnosti, jako je například MeteorJS. Je zde však prostor pro budoucí rozšíření práce. Práce překračuje svou kvalitou i kvantitou rámec bakalářského studia a dle mého názoru si zaslouží ocenění i vzhledem k vznešené myšlence přimět populaci sportovat.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 110399