GABRYS, D. Preventivní údržba energetických zařízení na základě skutečného technického stavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student Dominik Gabrys vypracoval bakalářskou práci s názvem: Preventivní údržba energetických zařízení na základě skutečného technického stavu. Práce byla zadána firmou E.ON, a. s. Práce je rozdělena na do tří hlavních kapitol. V úvodu práce se student zabývá teoretickými předpoklady, řády preventivní údržby, cituje využívání koeficientů SAIDY, SAIFY a CAIDY. Práce se zabývá prací s normami, proto je citování na místě. Další část práce se zabývá hodnocením zkoušek kabelových tras s popisem možných příčin poruch kabelů. Není to stěžejní část práce, ale autor srozumitelně a věcně popisuje problematiku kabelů, pokud jsou dlouhodobě vystaveny okolí. Stěžejní část popisuje jednotlivé zkoušky kabelů, které byly provedeny pomocí měřicího vozu přímo v terénu. V příloze dokládá jeden měřicí protokol ze zkoušky. Závěry jsou jasně formulované s komentářem o časovém harmonogramu a výhledu dalších zkoušek. Typografická kvalita práce je na přiměřené úrovni, občasné překlepy nejsou vážného charakteru. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Gaborčík, Michal

Viz. příloha v pdf.

Navrhovaná známka
C
Body
74

eVSKP id 110852