BENDOVÁ, K. Mobilní telefony SAMSUNG pro rok 2017 a jejich konkurenceschopnost v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Baumgartnerová, Alena

V bakalářské práci na téma SAMSUNG MOBILE PHONES FOR YEAR 2017 AND THEIR COMPETITIVENESS IN THE CZECH REPUBLIC autorka důkladně popisuje problematiku spojenou s rozšířením používání mobilních technologií a věnuje se specifikaci mobilních telefonů. V další kapitole se zabývá strategií prodeje a zaměřuje se na konkrétní značku. V předposlední kapitole jsou využity informace získané z provedeného malého průzkumu a jsou z něj vyvozeny patřičné závěry. V závěru celé práce je provedeno následné odpovídající shrnutí. V práci jsou použity jazykové prostředky odpovídající populárnímu stylu, text je jasně členěn do kapitol a podkapitol, čímž je přehledný a srozumitelný, je jasně logicky vystavěn a doprovázen grafikou – obrázky, grafy a tabulkami, které vhodně doplňují text, práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Jako celek tato práce prokazuje orientaci v teoretických konceptech zpracovávané problematiky a schopnost kritické práce s informačními zdroji. Zvolený styl je úměrný tématu a je jednotný v celé práci. Je zvolena poněkud netradiční forma odkazů na zdroje, nacházející se pod čarou, zřejmě ovlivněna materiály firmy, se kterou studentka spolupracuje a které využívala jako zdroj pro svoji práci. V textu se nevyskytují žádné závažné chyby týkající se použití slovesných časů, práce má totiž výrazně popisný charakter, a proto se v ní nevyskytují žádné složité větné konstrukce a stavba souvětí je spíše jednoduššího charakteru. Koherence textu je však dodržena, věty jasně navazují a text lze bez problémů v pochopení sledovat. Z hlediska koheze se v práci několikrát vyskytují redundantně použité prostředky (these popular phones are from the mid-range, phones are inspired by- ve stejné větě) a některé myšlenky mohly být spojeny do komplexnějších souvětí(In the beginning of the survey it was not clearly specified what the research is about.To avoid influencing the answers of respondents.) Nejčastějším problémem je správné použití členů, chyby ve shodě přísudku s podmětem(There are summarized understandable information, there is shown branded shelves, users who sometimes texts), špatný výběr odkazovacího prostředku, rozlišení vymezovací a nevymezovací vztažné věty(It is an application,that monitors), chybné vazby (a fingerprint that is allowed to use it), v některých případech je použit neformální styl ( it does not have all year to gain popularity and buyers; it is real usable phone ) a některé další. V průběhu vypracování studentka svoji práci konzultovala a také se samostatně snažila odstranit vyskytnuvší se problémy, což se jí ne vždy podařilo. Výsledkem je tedy práce na dobré jazykové i obsahové úrovni. Práce se neodklání od tématu a cíle, který byl stanoven, výsledky jsou patřičně shrnuty v závěru. Zadání práce je splněno.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Walek, Agata

Jak je uvedeno v názvu, cílem práce bylo prozkoumat konkurenceschopnost mobilních telefonů Samsung na našem trhu v minulém roce. Text je rozdělen do tří větších celků – první je zaměřen na popis produktu, přehled dostupných modelů na českém trhu, jejich srovnání, výhody určitých modelů či řad. Autorka uvádí i přehled konkurenčních produktů. Část druhá je věnována průzkumu českého trhu, marketinkovým strategiím, rozličným propagačním nástrojům. V závěrečné části autorka prezentuje výsledky prodeje z minulého roku, uvádí důvody větší prodejnosti určitých modelů a začleňuje průzkum vedený mezi studenty BUT a MU. Výsledky průzkumu jsou znázorněny v přehledných grafech. Hlavním přínosem práce je velká pečlivost ve zpracování tématu a detailnost uvedených informací. Veškerá nosná data jsou přehledně vložena do tabulek či grafů. Obsahově je cíl práce splněn bezvýhradně. Po jazykové stránce text vykazuje určité nedostatky. V rámci chronologické i logické návaznosti bych posílila použití vhodných spojovacích výrazů ve větách i na začátku odstavců. Kdykoli autorka uvádí nové skutečnosti či další významové jevy, je účelné použít patřičné diskurzní ukazatele. Často se objevují gramatické chyby, nezřídka i velmi základní. Chybí koncovka „s“ v plurálu (s. 7, 29, 40, 51), někdy naopak přebývá (10 billions), je nevhodně použit tvar „be“ s podmětem (s. 8, 54), je třeba vypustit „year“ ve spojení s letopočtem (s. 7, 8, 14, 30..53). Velkou slabinou jsou členy – autorka opakovaně opomíjí „a“ při první zmínce (s- 5, 8, 12, 14…33), chybí „the“ při anaforické určenosti (s. 19, 25, 42) nebo v genitivních vazbách (s. 19, 34, 37, 50). Syntakticky jsou věty poněkud chudé, občas neobratně poskládané (s. 7, 12, 26), chybí čárky před „e.g“ a „etc“ ve výčtu (s. 12, 15, 26…42), chybně je použita čárka před spojkou podřadicí „that“ (s. 15, 27), je třeba upravit předložkové vazby (s. 26, 34, 44, 50). Styl práce je populárně naučný s uspokojivou mírou formálnosti. Graficky působí text velmi přehledně, jsou použity kvalitní obrázky i grafy. Formálně práce splňuje veškerá kritéria. Závěr: Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 111814