ŠVAŘÍČEK, P. Možnosti zefektivnění procesu obrábění ve výrobě těles VE, VP30 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Humár, Anton

Pojetí diplomové práce vychází z velmi dobrých znalostí aplikací nejnovějších trendů v oblasti dané problematiky a přestože práce má zcela praktický charakter, uchazeč též prostudoval a zpracoval poznatky získané studiem odpovídajícího souboru dostupné odborné literatury (25 literárních odkazů, které zahrnují knižní publikace, výukové texty, odborné časopisy a zejména firemní materiály a Internet). V celém průběhu zpracovávání diplomové práce byla pracovní morálka uchazeče příkladná, pracoval velmi iniciativně a samostatně. Plně prokázal schopnost zpracovat, analyzovat a interpretovat prostudované materiály a zcela využít doporučení vedoucího práce a zejména praktické zkušenosti ze svého pracovního zařazení v rámci společnosti Bosch Diesel, s.r.o. v Jihlavě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
A

Posudek oponenta

Bumbálek, Bohumil

Diplomová práce je zaměřena na zefektívnění procesu obrábění těles palivového čerpadla VE, BP30 v závodě Bosch Diesel v Jihlavě. Zadání DP mělo analyzovat různé varianty vedoucí ke zlepšení výrobního oprocesu a k navržení zlepšení s ohledem na požadavky jakosti výroby. V úvodní části kde diplomant rozebral historii závodu a jeho výrobní program a provedl zhodnocení současného stavu obráběcích procesů. Tato část je zpracována pečlivě a ukazuje významné postavení závodů Bosch na trhu palivových čerpadel. V tomto hodnocení je provedena analýza moderních výrobků závodů Bosch. Z této analýzy hodnotí diplomant možnosti inovace výrobních zařízení. Pečlivě je zpracována analýza akosti výrobků a její zabezpečení jak z hlediska technického, tak i organizačního. Z tohoto rozboru vyšel diplomant při zpracování projektu na zlepšení nástrojů, a na změny řezných podmínek . Tato část je doplněna rozborem a srovnáním důležitých operací. Tato navržená doporučení byla také odzkoušen. Závěrem diplomant doporučuje povlakování nástrojů, požití nových druhů slinutých karbidů a srovnání délek operačních časů.Doporučená opatření povedou ke zlepšní procesu obrábění a přispějí i ke snížená výrobních nákladů. Práci doporučuji k obhajobě !

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
A

eVSKP id 48747