BAZALA, J. Návrh EGR výměníku pro recirkulaci výfukových plynů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Martin

Zadání výše uvedené diplomové práce pana Bc. Jiřího Bazalu bylo obsáhlé a vyžadovalo úspěšné zvládnutí znalostí z oblasti termomechaniky, včetně zvládnutí moderních počítačových CAD systémů a výpočetních softwarů CFD. K řešení diplomové práce diplomant přistupoval pečlivě a odpovědně, se snahou zvládnout jak část teoretickou, tak především samotný návrh a výpočet nového řešení výměníku EGR pro recirkulaci výfukových plynů. Využíval konzultací a potřebných podkladů k řešení, a to jak domácí, tak i zahraniční odborné literatury, včetně dokumentace k použitému softwarovému vybavení. S jejich využitím pak dospěl k celkovému návrhu zadaného EGR výměníku a výpočetně jej ověřil a následně optimalizoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem tepelného EGR výměníku šnekového typu. Student řeší problematiku velice komplexně, při vlastním konstrukčním návrhu je kladen důraz na vlastní technologii výroby. Student si pro dosažení cílů práce musel osvojit znalosti z oblasti termodynamiky, dynamiky tekutiny, CAD modelování a technologie výroby. Celá práce působí velice přehledně, použitý postup je zcela adekvátní. Při tvorbě sítě student model správně rozdělil na více oblastí, ve kterých mohl následně využívat různé druhy sítě. Použitím hexahedrální sítě v oblasti gass-roll ušetřil spoustu buněk a čímž musel výrazně zkrátit dobu výpočtu. Dále bych vyzdvihl provedení následných úprav ve variantě EVO2, kde student postupoval zcela správně, přestože má upravená varianta menší tepelný výkon, úpravami dosáhl podstatně menších tlakových ztrát, zvláště pak při vysokých rychlostech. Na práci si cením především využití v praxi a studentova vlastního přínosu. Práci považuji za výborně provedenou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33820