VLASÁKOVÁ, M. Analýza vlivu umístění usměrňovače v nadzvukovém proudu v komoře diferenciálního čerpání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Maxa, Jiří

Jako vedoucí bakalářské práce mohu vyjádřit, že přístup studentky ke zpracování práce byl příkladný, na zadání pracovala průběžně a časový plán plnila bez problémů se snahou o rychlé, ale odpovědné vypracování. Spolupráce byla bezproblémová, při práci prokazovala odpovědný a cílevědomý přístup. Se zadanými podklady dovedla pracovat samostatně. I proto je úroveň odevzdané práce na dobré úrovni a nastiňuje i další možnosti při vývoji komor EREM. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji práci hodnotit stupněm výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Bílek, Michal

Slečna Vlasáková svoji bakalářskou práci na téma Analýza vlivu umístění usměrňovače v nadzvukovém proudu v komoře diferenciálního čerpání vypracovala v rozsahu 45 stran a rozdělila ji do 9 hlavních kapitol. V úvodu práce studentka popisuje teorii elektronové mikroskopie a její základní rozdělení především se zaměřením na environmentální rastrovací elektronový mikroskop a jeho vakuový systém. Práce následně popisuje systém Ansys Fluent použitý pro řešení dané problematiky. Tato diplomová práce navazuje na práci publikovanou Dr. Danilátosem, která se zaměřuje na přepážku umístěnou v komoře diferenciálního čerpání environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a jejím vlivem na charakter proudění. Dosažené výsledky jsou přehledně popsány v závěrečné kapitole, kde jsou porovnány s výsledky Dr. Danilátose. K práci nemám žádné větší připomínky, úroveň prezentovaných výsledků je dle mého názoru velice zdařilá. Práci bych vytkl pouze několik drobných chyb v oblasti formátování. Například lepší zobrazení u obrázků 24 až 26 kde jsou kóty málo čitelné. Nebo větší velikost popisků v grafech na obrázcích 27 až 30. Předkládaná práce je velice přínosná z hlediska praktického využití výsledků. Zadání bylo splněno, dle výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 112128