JANČAŘÍK, J. Konstrukce německé paralaktické montáže astronomického dalekohledu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Jedná se o práci jejímž obsahem je návrh paralaktické montáže německého typu pro astronomický dalekohled. Autor se v úvodu práce věnuje poměrně stručně rešerši a analýze celé problematiky, která by mohla být z důvodu komplexnosti podrobněji řešena. Dále autor navazuje obecným popisem mechatronického systému tohoto zařízení, na který navazuje návrhem realizace převodů a typu pohonu. Z těchto variant je na základě váhových kritérií vybrána finální koncepce, která je dále rozpracována a to jak z hlediska výpočtů, tak i samotné konstrukce řešení. Práci lze vytknout především slabší analýzu celé problematiky, na jejíž základě byla vybrána finální varianta řešení, která nesplňuje některé z požadavků, které jsou v současnosti kladeny na astronomické montáže dané kategorie. Práce je po stránce grafické a stylistické úpravy zpracována v dobré kvalitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Opl, Miroslav

Práce částečně splňuje cíle podle zadání. V úvodu je provedena analýza dané problematiky jen heslovitě. Dále je popsán a odůvodněn výběr pohonů pro navrhovanou montáž dalekohledu. Konstrukční řešení je doplněno nezbytnými výpočty náhonů dvou os (DEC,RA) a doložen 3D modelem zařízení. V práci chybí alespoň přibližné ekonomické zhodnocení nvrhovaného řešení. Není uveden žádný z dodavatelů nakupovaných komponent.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 33824