MÁČALA, J. Fluorescenční sondy pro studium vlastností hydrogelových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Student Jakub Máčala zpracoval bakalářskou práci na téma z oblasti aplikované fluorescenční spektroskopie ve výzkumu fázově separovaných hydrogelů. Stanovil spektrální charakteristiky vybraných fluorescenčních sond a prokázal možnost jejich využití po inkorporaci do hydrogelové matrice z hlediska stacionární fluorescenční spektroskopie a i fluorescenční mikroskopie. S jeho prací a přístupem jsem spokojen a navrhuji hodnocení stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Venerová, Tereza

Předložená bakalářská práce je zaměřená na charakterizaci sond a diskusi jejich využitelnosti při studiu fázově separovaných hydrogelů připravovaných interakcí tenzidů a opačně nabitých polymerů. V zadání práce se objevuje požadavek na charakterizaci tří sond, u kterých se předpokládá využití ve studiu vlastností výše zmíněných hydrogelů. Práce je standardně členěna, nechybí ani shrnutí výzkumu, který probíhal v rámci Fakulty chemické. Práce v teoretické části možná zbytečně podrobně zabíhá do elementární problematiky tenzidů a i gelová část by snesla zkrácení celkového rozsahu 72 stran. Práce obsahuje cenné informace o použitých sondách a zvláště hodnocení využitelnosti v mikroskopii je velmi přínosné. Práce vypracována pečlivě, diskuse je pokročilá a navrhuji hodnocení stupněm výborně / A. Poznámky k práci: * obrázek 1: mezisystémový přechod je izoenergetický a není vhodné jej značit v JD jinou než vodorovnou čarou * normalizované grafy mají většinou v rámci osy "y" nejednotný počet desetinných míst

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 106019