ŽATEČKA, F. Inovace laboratorní úlohy - model "Kmeny" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaczmarczyk, Václav

Úkolem studenta bylo provést návrh, realizaci inovace a zadokumentování laboratorních přípravků pro výuku programování PLC – tzv. kmenů. Dále měl student realizovat vzorovou úlohu v jazyku dle normy IEC 1131.3 a SCADA vizualizaci. V rámci první části práce student provedl renovaci dvou modelů po stránce elektrického zapojení. Vypracování této části nebylo bezproblémové. I přes časté konzultace se student dopustil několika chyb, které musel postupně opravovat. V navazující části, kde bylo úkolem studenta provést realizaci vzorové úlohy, si již vedl o poznání lépe, avšak i zde je nutné říci, že vyloženě potřeboval časté konzultace a odbornou pomoc. Po stránce formální je práce na dobré úrovni, ačkoli nelze pominout častá škobrtnutí ve větných stavbách snižující čitelnost textu. Po stránce odborné je bohužel nutné konstatovat, že realizace práce je doslova vydřená vedoucím a v mnoha ohledech se ani snaha vedoucího nesetkala odezvou v realizaci (příkladem buď svérázné schéma zapojení na straně 26). Student práci věnoval opravdu velmi velké množství času a pracoval velice úporně. Celou práci měl rovnoměrně rozvrženou a časový harmonogram se mu dařilo dodržovat. Bohužel je nutné poznamenat, že jeho odborné znalosti byly často během konzultací nízké a postup realizace práce tomu odpovídal. Proto také byla nutná opravdu nadstandardní četnost konzultací. Přes uvedené nedostatky, a zejména pro čas, který student nad prací strávil, ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou D.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Baštán, Ondřej

Předložená bakalářská práce se zabývá inovací laboratorní úlohy implementující řízení modelů dopravníků třídících kmeny podle délek. Autor práci rozdělil do mnoha krátkých kapitol, díky čemuž se struktura práce zdá být občas zmatená. Autor se problematiku snaží uvést popisem historického vývoje PLC automatů a prostředků pro jejich programování. Dále autor nastudoval zásady tvorby vizualizací a zpracoval krátkou rešerši na toto téma. V práci se občas vyskytují gramatické chyby, přičemž typografická úroveň a větná skladba je spíše průměrná. Praktický přínos studenta je v první části vypracování těžce rozpoznatelný, neboť se student zabýval přepracováním elektrického zapojení modelu. Student rovněž vytvořil elektrotechnické schéma, jehož úroveň je velmi podprůměrná, a nesplňuje ani základní požadavky na elektrotechnickou dokumentaci. Dalším přínosem autora byla tvorba vizualizace a programu pro PLC a sestavení vzorových protokolů k laboratornímu cvičení. Zadání práce patřilo k jednodušším, přičemž autor splnil všechny body zadání v průměrné nebo lehce podprůměrné kvalitě. Proto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D (69b).

Navrhovaná známka
D
Body
69

Otázky

eVSKP id 111072