URBANOVÁ, M. Návrh rozvoje motivačního systému společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Jde o standardní téma, které je obecně známé a není nijak inovativní. K jeho zpracování není třeba speciálních znalostí a postupů. Využití výsledků je možné pouze pro konkrétní firmu. Autor k řešení přistoupil standardně, nepoužívá netradičních metod zpracování, rozsah a podrobnost provedených analýz a komplexnost navrhovaných změn je na standartní úrovni. Práce byla dokončena v předstihu, autor k řešení přistupoval zodpovědně a iniciativně. Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a nejsou v ní žádné výraznější nedostatky, proto práci navrhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Migdauová, Ludmila

Cílem této diplomové práce je navrhnout doporučení v oblasti motivace zaměstnanců na základě provedené analýzy motivačního systému ve společnosti IMOS Brno, a.s. Takto zvolený cíl se autorce podařilo naplnit. Seznámení s teoretickými východisky poskytuje dostatečný základ pro zpracování stěžejních analytických a návrhových kapitol. Předložená praktická část práce je velmi detailní a autorka na základě provedených analýz, dotazníkového šetření a rozboru současného motivačního systému společnosti doporučuje potřebná opatření a vyčísluje jejich náklady. Zpracování práce a použité metody korespondují se zadáním práce a jsou přínosem pro rozvoj motivačního systému společnosti IMOS Brno, a.s. Struktura práce je přehledná, doplněna řadou tabulek a obrázků. Jazyková stránka práce je na vysoké úrovni a literární zdroje jsou citovány v souladu s citační normou. Předložená diplomová práce splňuje obsahové i formální nároky na závěrečné práce kladené, neshledávám ji plagiátem ani mi není známo, že by se autorka plagiátorství dopustila. Navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 111144