STŘEŠTÍKOVÁ, I. Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. V průběhu zpracování diplomové práce se diplomantka zajímala o všechny dostupné informace související se zadáním a byla iniciativní. Vzhledem k tomu, že diplomantka splnila zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Richard Surman

Celkové zpracování práce a přehlednost jsou na dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují a tvoří materiál, který zachycuje reálně použitelné postupy. Autorka prokázala velkou komplexnost znalostí z provozu společnosti, což velmi napomohlo důkladné analýze a konkrétním návrhům řešení. Právě tyto části práce shledávám jako stěžejní. V analytické části chválím postupné propracování se k oblastem nákladů, ve kterých je velký potenciál optimalizace. Návrhová část koresponduje s částí analytickou a velmi dobře hodnotí dopady jednotlivých opatření na hospodaření podniku. Mírné připomínky mám pouze k teoretické části, která v některých částech obsahuje informace, které v práci nejsou zapotřebí a naopak nějaké informace chybí. Toto však neznamená, že by autorka k práci přistupovala špatně. Naopak práci hodnotím kladně a proto doporučuji k obhajobě s hodnocením B, tj. velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110471