POŽÁROVÁ, T. Konkurenční strategie firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Autorka zpracovávala dosti obtížnou tématiku, a to vypracování konkurenční strategie podniku. Předložená práce je vcelku dobře napsána. U některých analýz autorka mohla jít více do hloubky. Otázky: 1) Jaké obtíže čekáte v souvislosti s realizací vašich návrhů do podnikové praxe? 2) Jak byste tyto obtíže řešila?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce je velmi dobře napsána. Výsledky, ke kterým diplomantka dospěla, jsou v praxi využitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 112115