JIROUTOVÁ, K. Podnikatelský plán pro založení mateřského centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bayerová, Vladimíra

Diplomantka pracovala iniciativně a samostatně. Práce, až na drobné chyby a opomenutí, je celkově na dobré úrovni. V některých ohledech je až příliš optimistická. Méně propracovanou částí je nabídka kurzů pro dospělé. Proto kladu doplňující dotaz ohledně personálního a mzdového zajištění kurzu. Pokud by kurzy měly vést vychovatelky dětí, jak budou tyto kurzy zahrnuty do jejich pracovní doby a jakým způsobem budou odměňovány?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Navrátilová, Petra

Práce obsahuje velmi dobře zpracovaný podnikatelský záměr na založení mateřského centra s výukou anglického jazyka. Vychází z reálné situace a snaží se nalézt mezeru na trhu. Velké riziko vidím v personálním zajištění, kde má autorka požadavek na jazykovou úroveň pedagogických pracovníků znalost podle SERR C1, C2, což je úroveň rodilého mluvčího, navíc by měl mít i odpovídající kvalifikaci pro MŠ. Zaměstnance s těmito atributy bude velmi obtížné nalézt, a pokud ano, bude nutné jej i náležitě ohodnotit. Proto prostředky na pedagogické pracovníky považuji za podceněné. Autorka chce na založení centra využít svých finančních rezerv, zde postrádám zmapování možnosti získání dotace z evropských fondů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji D
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108800