KUCHYŇKOVÁ, B. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Téma práce je běžné, k řešení není třeba speciálních postupů či dovedností. Výsledky mají pouze praktické využití. Autorka využívá k řešení pouze standardních metod. Práce byla hotova v dostatečném časovém předstihu, autorka k řešení přistupovala svědomitě a samostatně. Zásadní problémy v práci nejsou, diplomantka prokázala schopnost implementace obecných inženýrských postupů pro reálný problém s firemního prostředí. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pavláková Dočekalová, Marie

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti a formulování návrhů, které povedou ke zlepšení stavu analyzované společnosti. Studentka použila standardní metody a postupy a navrhla realizovatelná opatření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 107971