CHALOUPKOVÁ, M. Marketingová strategie nízkonákladové letecké společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Zvolený postup a metodika práce odpovídají stanoveným cílům. Rovněž formální náležitosti, odborná jazyková úroveň a práce s informačními zdroji je na úrovni odpovídající diplomové práci. Analytická část práce je zpracována systematicky, včetně provedeného a zpracovaný výzkumu zaměřeného na zákazníky společnosti. Pro větší přehlednost mohly být jednotlivé dílčí analýzy shrnuty - například formou tabulek. Předložené návrhy respektují závěry z analýz, na které se jednotlivé návrhy odvolávají a jsou zpracovány ve formě stručného realizačního plánu, včetně časového harmonogramu a ekonomického zhodnocení. Otázka k obhajobě: Jako jednu z hrozeb pro společnost WizzAir uvádíte Brexit. V textu práce je tato hrozba popsána jen mlhavě odkazem na probíhající jednání. Můžete tuto hrozbu blíže vysvětlit a popsat do jaké míry může opravdu ovlivnit podnikání společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zich, Robert

Autorka si zvolila velmi komplikované téma. Složitost je dána rozsahem společnosti. Pro zpracování tak nebylo možné věnovat se všem aspektům s rozpracováním všech potřebných detailů. Snaha postihnout všechny potřebné aspekty se negativně odrazila na rozsahu práce a na její struktuře. Na druhé straně práce představuje velice zajímavý a ucelený pohled na problematiku nízkonákladové přepravy. Autorka ostatně mohla zvážit, zda toto komplexní zmapování nemělo být jedním z klíčových cílů práce. Celkově jde ovšem o velmi zajímavou práci, které autorka patrně věnovala značné úsilí. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce je poměrně jasně definován. Výhradu lze směřovat k mírně odlišné formulaci cíle v zadání a v kapitole 1. Logika ovšem zůstává zachována.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Vymezení metodiky je velmi základní, kdy autorka uvádí pouze výčet metod a přístupů. Za nepříliš přínosný považuji v teoretické části popis standardních přístupů jako je PEST, vysvětlování rozdílů mezi PEST a STEP, SWOT analýza apod. Charakteristika letecké dopravy je možná příliš detailní a bylo by patrně vhodné její klíčové části zahrnou spíše do analýzy. Pokud autorka věnovala této části tak velký prostor, mohla alespoň definovat relevantní významné obecné trendy. Chybí souhrnné zhodnocení teoretických východisek.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C V analytické části se autorka potýkala s problémem velice široce pojatého tématu. To se projevuje například v některých částech SLEPT analýzy, kdy s ohledem na rozsah trhu, jsou některé aspekty spíše obecnější. Pozitivem je snaha volit relevantní faktory. Interní analýza je minimálně v některých částech spíše popisem (větší část kapitoly 3.3). S ohledem na zaměření práce je rozbor marketingového mixu velmi stručný. Není jasné, proč u analýzy marketingových aktivit na sociálních sítích uvádí autorka v některých případech zdroje dat z roku 2016. V rámci dotazníkového šetření je nevhodně použit pojem hypotézy a jejich hodnocení a potvrzení hypotéz. Autorka neprovádní testování hypotéz. Obecně u většiny jednotlivých analýz postrádám dílčí formulaci závěrů. SWOT analýza je realizována pouze formou výčtu faktorů a jejich popisem.
Praktická využitelnost výsledků C Z hlediska praktické využitelnosti návrhů postrádám jasné vymezení východisek návrhů a jasné vymezení vazby na marketingovou strategii - viz cíl uvedený v zadání. Návrhy často pouze opakují závěry analýzy - např. kapitola 4.1, končící konstatováním "...cenovou strategii zachovat a ceníky dodatkových služeb neměnit.", případně se omezují jen na velmi obecné doporučení - např. kapitola 4.2 "Společnosti Wizz Air je doporučeno při plánování nového letového provozu, nerozšiřovat pouze stále letecká spojení do dalších destinací, ale také navýšit frekvenci leteckých spojení." U další návrhů pak není zřejmé, jak je stanovena výše nákladů - např. tab. 31, 32 nebo 33. Podobné výtky směřuji i k dalším částem návrhů.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Z formální hlediska je možné vytknout například formulaci nadpisu 1.2, horší tiskovou/zobrazovanou kvalitu některých vkládaných obrázků. Vzhledem k rozsahu práce je její struktura místy poněkud nepřehledná (např. analytická část, kde se prolíná externí a interní pohled, globální pohled, poihled v rámci ČR apod.).
Práce s informačními zdroji A V práci neshledávám žádné zásadní nedostatky z pohledu práce se zdroji.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 110688