KLIČKOVÁ, A. Společensky odpovědné investování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavláková Dočekalová, Marie

Cílem práce bylo zhodnotit výnosnost společensky odpovědných investic. Studentka ve své práci provedla komparativní analýzu vybraných SRI a konvenčních fondů, přičemž hodnotila jejich výnosnost i rizikovost. Studentka vystihla téma z teoretického hlediska a získané poznatky aplikovala v analytické části. Použité metody jsou standardní. Studentka dále vytvořila modelový příklad rozhodování retailového investora, na kterém hodnotí rizikovost a výnosnost jednotlivých variant a formuluje doporučení pro retailové investory. Diplomová práce je po formální a jazykové stránce na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šmajer, Vojtěch

Autorka zvolila velmi aktuální a v praxi využitelné téma Společensky odpovědných investic. Kladně hodnotím rozsah použité literatury, aktivní práci s finanční matematikou a zvláště aktivní využití terminálu Bloomberg při práci se zdroji. Pozitivní je, že se autorka neuchýlila k pouhému srovnávání indexů, ale pracuje s reálnými, pro českého retailového investora dostupnými podílovými fondy několika správců. V práci naopak postrádám hlubší analýzu, proč SRI fondy překonaly konvenční fondy. Příčinnou může být například vyšší zastoupení over-performujících sektorů nebo regionů v SRI fondech na úkor konvenčních, rozdíly v poplatcích nebo míře zajištění měnového rizika, což závěrům autorky ubírá na argumentační přesnosti. Celkově hodnotím diplomovou práci Bc. Adély Kličkové jako zdařilou a po formální a literární stránce velmi precizní, s jistými nedostatky na straně analyzovaných dat a nepřesnostmi v jejich interpretaci. Z těchto důvodů celkově hodnotím diplomovou práci známkou B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 106964