DOSEDĚL, J. Přestavba objektu malé vodní elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudec, Martin

Předložená bakalářská práce stručně a výstižně popisuje legislativní a ekonomický rámec výstavby nebo rekonstrukce malé vodní elektrárny. Poskytuje čtenáři základní přehled o problematice z jiného úhlu pohledu než by se očekávalo od práce na strojní fakultě. Je cenným materiálem, který v sobě obsahuje aktuálních podmínky i ohlédnutí za nedávnou minulostí. Autor ve své práci kromě povinného úvodu, který mu pomohl se zorientovat k základním rozdělení vodních strojů a elementárních principech, popsal relevantní účastníky správního řízení a současně postihl vývoj dotační politiky nesporně ekologického zdroje energie od doby, kdy neměla výslovně na růžích ustláno, skrz dobu rozmachu neúměrné podpory většiny obnovitelných zdrojů až do dnešních dnů. Závěr si však musí udělat každý čtenář sám, protože na danou problematiku neexistuje jednoznačný pohled. Autor práce beze zbytku naplnil zadání bakalářské práce a jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šedivý, Dominik

Student v práci přehledně zpracoval rešerši o malých vodních elektrárnách. Na začátku práce popsal metody dělení vodních elektráren a základní vztahy pro návrh vodní elektrárny. Dále uvedl typy vodních turbín. Literární rešerše obsahovala také kapitolu týkající se legislativy při výstavbě nebo rekonstrukci malé vodní elektrárny. V poslední kapitole se autor zaměřil na historický vývoj množství vyrobené elektrické energie z vodních elektráren a s tím v současné době spojené formy finanční podpory. Osobně bych vyzdvihl autorovo úsilí, při kterém relativně přehledně zpracoval právní požadavky na MVE. V práci mohlo být uvedeno více typů turbín, které lze použít pro malou vodní elektrárnu (např. Archimédův šroub nebo použití hydrodynamického čerpadla v turbínovém chodu). V práci se občas vyskytují i věcné chyby (např. provozní rozsah Francisovy turbíny). Autor dále v textu neuvádí fyzikální jednotky. Formátování je místy nekonzistentní. Největším nedostatkem je práce s literaturou, kdy první odkaz na literaturu se v textu nachází až na str. 18 a v seznamu literatury jsou uvedeny 3 zdroje [5, 10, 15], na které nebylo v celé práci odkázáno. I přes výše zmíněné nedostatky jsou cíle práce splněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109320