PALIČKA, M. Proudění s volnou hladinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Haluza, Miloslav

Pan Palička svou bakalářskou práci vypracoval velmi zodpovědně. Samostatně si i pomocí numerických metod ověřoval dosažené výsledky. Numerické metody byly použity při hledání řešení nelineární rovnice. Při bakalářské práci používal i vlastních přístupů, na konzultace chodil pravidelně a postupoval při řešení těchto úloh proudění v korytech s volnou hladinou naprosto logicky. Matematickou část řešil velmi pozorně, výsledky dosažené v práci graficky interpretoval zcela čitelně. Práci zcela doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štigler, Jaroslav

Student se v bakalářské práci zabýval zajímavými problémy proudění volné hladiny v kanálech a korytech. Na počátku práce ukázal odvození Chézyho rovnice. Dále vypsal několik empirických vztahů pro určení Chezyho součinitele. Následně se zabýval analýzou proudění v uzavřeném kruhovém potrubí s volnou hladinou a v kanálech s obdélníkovým lichoběžníkovým průřezem a klenbovým profilem. Formální úprava práce je na dobré úrovni. Přehlednosti a srozumitelnosti práce ubírá fakt, že student v práci neuvedl seznam použitých proměnných a ani v textu některé proměnné nepopsal. Práci dále neprospěli některé nepřesné výroky jako například označení koeficientu n jako drsnosti, místo rychlosti průtoku by bylo vhodné raději psát střední rychlost, název kapitoly 3.3 by asi měl znít „Ostatní vztahy“, atd. Číslování vztahů je také poněkud zvláštní. Číslo kapitoly je uváděno až jako druhé číslo za tečkou, což matoucí. Není zvykem používat v rovnicích hvězdičku jako symbol násobení. Z hlediska splnění zadání bych studentovi vytkl to, že některé části zadání vůbec nezpracoval a ani se k tomu v práci nevyjádřil. Jedná se o část zadání týkající se analýzy rychlostního profilu a použití bezrozměrných čísel. Student se však velice podrobně zabýval srovnáním jednotlivých průřezů určení optimálního zaplnění kanálu z hlediska maximální střední rychlosti a z hlediska maximálního průtoku. Navíc pak prováděl analýzu optimálního tvaru průřezu pro zadanou plochu průřezu. Navzdory vytčeným nedostatkům odvedl student kus dobré práce, proto doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109378