ŠURÁŇ, D. Experimentální výzkum kryogenních čerpadel pro raketové pohonné jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozák, Jiří

Předložená bakalářská práce se zabývá kryogenními čerpadly raketových motorů a problematikou experimentálního výzkumu pojícího se s touto technikou. V práci lze nalézt jisté formální chyby. Lze zmínit například nefunkční odkazy (s. 52). Autor prokázal schopnost práce s literaturou, včetně zahraniční. V rámci své práce autor vytvořil hodnotnou rešerši shrnující obsah šesti relevantních publikací zabývajících se touto problematikou, a to včetně odkazů na nejdůležitější literární zdroje, které se v těchto publikacích vyskytovaly. Jako největší slabinu práce lze označit sedmou kapitolu, zabývající se teoretickým návrhem experimentální tratě. V rámci této kapitoly se bohužel částečně projevil nedostatek času, který byl věnován vypracování této části práce. Nicméně je třeba konstatovat, že autor zadání práce splnil a předložená práce je vhodná k obhajobě. Předloženou práci hodnotím celkovou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rudolf, Pavel

Bakalářská práce má rešeršní charakter a je zaměřena na velmi aktuální téma turbočerpadel pro raketové pohony. V první části se student věnuje mechanice tekutin a teorii hydraulických strojů se zaměřením na čerpadla a především čerpadla odstředivá, ve druhé pak už na problematiku čerpadel v raketové technice. Bohužel první část je obsahově slabší, v některých místech ne zcela logicky utříděná (kapitoly 2 a 3). Druhá část je o poznání zdařilejší a přináší velké množství zajímavých poznatků z oblasti raketových pohonů i experimentálních testů turbočerpadel a inducerů. Autor velmi dobře zdůrazňuje vliv kavitace na práci čerpadel dopravujících kryogenní kapaliny a na dynamické nestability s tím spojené (pulzace, vibrace, únavové poškození). Vzhledem k tomu, že druhá část prakticky celá čerpá z anglické literatury, dopouští se autor některých nepřesností a nevhodných termínů při překladu (např. operující -> pracující). Práce splňuje zadání a především ve druhé části je velmi zdařilá. Bohužel se autor příliš nevěnoval jazykové stránce bakalářské práce. Téměř na každé straně je špatné skloňování slov, chybně umístěné čárky ve větách, místy překlepy a gramatické chyby (např. str. 52 výr -> vír). Ač se jedná o práci technickou, nelze tolerovat takové množství chyb v závěrečné vysokoškolské práci. Věcné připomínky: Str.16 Nelze souhlasit s větou „Stlačitelnost kapalin lze v technické praxi zanedbat.“ Co např. hydraulický ráz? Str. 21 Definice specifických otáček dle vztahu (2.5) vychází bezrozměrně. Str. 24 Ve vztahu (2.12) je cs střední rychlost NA SÁNÍ ČERPADLA Str. 24 Kritická hodnota NPSH se většinou určuje jako pokles měrné energie o 3%. Str. 26 Ve vztahu (2.14) by se mělo tíhovým zrychlením dělit. Autor uvádí velké množství rovnic z oblasti hydromechaniky, ale chybí zde rovnice základní pro návrh odstředivého čerpadla: Eulerova čerpadlová rovnice Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108845