KOZELEK, P. Poháněná horizontální válečková dráha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student vypracoval práci na téma poháněná horizontální válečková dráha. Autor v úvodní rešeršní části stručně uvádí typy a jednotlivé části konstrukce válečkové dráhy. V další části navazuje návrhový výpočet parametrů, z něhož vychází při volbě komponentů a pohonu poháněného válečkového dopravníku. V závěru pan Kozelek provádí pevnostní kontrolu válečku a konstrukce rámu dopravník. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup a rozsah řešení práce je správný a kompletní. Student prokázal přehled v dané oblasti dopravníků. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis je až na drobnosti v pořádku. -Překlepy = str. 12, 25, 26 -Netechnické výrazy = 13, 25 -Str. 17 = chyba v názvu kapitoly 4.4.4, má to zavádějící charakter chyby. -Str. 23 = není závěrečná úvaha u vzorce 5.11 Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený.. Výkresová dokumentace je dle požadavku zadání a obsahuje jen drobné nedostatky v zobrazování (sestava válečku = ložiskový element v řezu), které nemají zásadní vliv na kvalitu zpracování práce Bakalářská práce je na velmi dobré úrovni. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Práce je rozsáhlá, velmi podrobně a přesně zpracovaná, nad rámec zadání. Obsahuje řadu zajímavých vlastních technických řešení. Představuje kvalitní konstrukční schopnosti autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49807