NAJSER, T. Studium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Wasserbauer, Jaromír

Předložená bakalářská práce shrnuje základní poznatky týkající se bezproudých Ni-P povlaků s rozdílným obsahem fosforu na hořčíkové slitině AZ91. Student Tomáš Najser prokázal během zpracování teoretické části výborné kvality. Velmi pozitivně lze u studenta hodnotit jeho velmi dobrou práci s odbornou literaturou, získáváním dostupných informací a následnou interpretací dat. V rámci provedených experimentů v praktické části bakalářské práce prokázal velmi zodpovědný přístup nejen v laboratoři, ale také při zpracování získaných výsledků. Výhradou mohou být poněkud horší formulace v předložené práci a menší nesrovnalosti v experimentální části, které však byly s ohledem na autorovu první větší práci a kladené požadavky převýšeny. Student díky mimořádnému zájmu a iniciativě na konzultacích a provedením obrovského množství experimentů projevil mimořádný zájem o problematiku v oblasti bezproudého pokovování. Díky aktivní práci a celkovému přístupu studenta Tomáše Najsera lze z pohledu vedoucího hodnotit bakalářskou práci jednoznačně stupněm A – výborně a doporučuji k obhajobě k získání titulu bakalář.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kosár, Petr

Student Tomáš Najser se ve své práci zabýval studiem mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu. V úvodu teoretické části je uceleně popsán vliv jednotlivých legujících prvků na vlastnosti hořčíkových slitin, na který navazuje způsob jejich značení. Následuje detailní popis mikrostruktury slitiny AZ91 a část zaměřená na bezproudou depozici Ni-P povlaků včetně popisu vlivu obsahu fosforu na jeho vlastnosti. Teoretickou část uzavírá literární rešerše, která poskytuje přehled o současném stavu výzkumu v této oblasti. Navazující experimentální část popisuje vliv obsahu fosforu na morfologii vyloučeného povlaku, jeho mikrotvrdost, velikost krystalitů a podíl krystalické, respektive amorfní fáze. Bakalářská práce je logicky správně členěná a naměřené data jsou precizně statisticky zpracovány a také porovnány s dostupnými daty z dříve publikovaných článků. Drobným nedostatkem práce jsou v některých částech textu ne zcela přesné formulace závěrů, které nemají zásadní vliv na celkovou kvalitu práce. Bakalářskou práci hodnotím stupněm „A“ a práci doporučuji k obhajobě pro získání akademického titulu "bakalář“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Úroveň jazykového zpracování B
Využití literatury a její citace A
Závěry práce a jejich formulace B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 105980