MACÍK, T. Modely spínaných zdrojů v programu Matlab [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pazdera, Ivo

Student přistupoval ke zpracování bakalářské práce zodpovědně. Aktivně se účastnil konzultací s vedoucím práce a systematicky dané téma zpracovával. Dokázal samostatně pracovat s literaturou a využívat ji k řešení zadaných úkolů. Student prokázal teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné ke zvládnutí vytyčených cílů práce. Celkově hodnotím přístup studenta velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Student se ve své bakalářské práci zabývá simulováním DC/DC měničů bez transformátoru v programu MATLAB Simulink. Velký přínos práce vidím v tom, že student se nezaměřil pouze na prosté „naklikání“ požadovaných bločků do Simulinku a jejich prostou simulaci, ale důsledně pro všechny uvažované měniče odvodil jejich matematický popis. Díky čemuž je následně schopen navrhnou za patřičných a logicky odůvodnitelných předpokladů regulační struktury i s regulátory. Z hlediska formálního nelze práci téměř nic vytknout. Jenom by bylo vhodné doplnit interpunkční znaménka taktéž u rovnic, protože i ty jsou součástí věty. Po obsahové stránce je práce členěna logicky. Pouze by bylo vhodné přesunout jednotlivé grafické průběhy simulovaných veličin z příloh do patřičných kapitol tak, aby čtenář nemusel stále listovat a celá práce byla tím více konzistentní. Rozsahem, ale i obsahem se jedná o nadstandardní bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 109097