KUPKA, O. Řízení a monitoring energetického managementu rodinného domu s OZE a akumulací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirgl, Miroslav

Cílem BP pana Ondřeje Kupky bylo navrhnout a realizovat demonstrační úlohu pro řízení a monitoring energetického managementu rodinného domu s obnovitelnými zdroji energie (OZE) a akumulací. Zadání práce vzniklo na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně, kde měl student rovněž možnost konzultovat zejména technickou část práce. První část práce spočívala zejména v rešerši a následném popisu dostupných obnovitelných zdrojů energie a akumulátorů energie využívaných pro rodinné domy. Dále pak komponent používaných pro BEMS (Building Energy Management System) včetně možností řízení spotřeby a tarifní politiky. Následně student navrhnul koncepci úlohy pro demonstraci možností řízení a monitoringu spotřeby elektrické energie rodinného domu s OZE a akumulací, vybral vhodný řídicí systém a úlohu implementoval. Na závěr otestoval funkčnost svého řešení na základě simulovaných dat. Pan Kupka přistoupil ke zpracování své BP velice zodpovědně a iniciativně, dokázal samostatně řešit problémy a konzultace využíval v přiměřené míře. Zadání bylo splněno v plném rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Baxant, Petr

Student Ondřej Kupka se ve své práci zabývá problematikou energetického managementu rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů energie. Téma je v dnešní době velmi aktuální a orientaci na menší samostatné energetické systémy lze očekávat stále ve větším měřítku. Student popisuje jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, které lze využívat, nicméně v této kapitole často zabíhá do detailů, které přímo s prací nesouvisí. jako příklad lze uvést koncentrátorové fotovoltatické panely, jejichž využití je v praxi téměř nulové ať už pro náročné celkové provedení, tak ceně a dostupnosti na trhu. naopak větrné elektrárny jsou zde uvedeny jen velmi stručně bez doporučení a alespoň ideových obrázků a parametrů. V kapitole o palivových článcích opět není jasné, jak tato technologie souvisí s tématem práce – zda jako zdroj a nebo akumulace a jak by byla konkrétně integrována. Kapitola 2.4.1 o tarifech a sazbách je velmi stručná a ve své podstatě nevysvětluje smysl sazeb a motivace k jejich využívání, návaznost na integraci do energetického managementu. Kapitola 3.3 o tepelném čerpadle je opět zbytečně rozsáhlá a uvádí obecně známá fakta, která nemají vztah k řešenému záměru. Logika podkapitol v kapitole 3 je tímto také narušena, tato podkapitola 3.3 měla být spíše v kapitole 2. V kapitole 5.3 a podkapitolách student doslovně cituje materiály výrobce, což zde působí velmi nevhodně – „vyvíjíme“, „Náš koncept“. I když je zde uvedena citace, považuji prosté kopírování textu za špatné. V následné kapitole 6 si student vybral systém IDEC, přičemž v předchozí kapitole mu nevěnuje prakticky žádnou pozornost. Zatímco systém TECO Foxtrot byl popisován vlastně zbytečně, protože není dále využit. Ani není jasné, proč byl nakonec IDEC zvolen, prosté konstatování o jednoduchosti a komplexnosti splňují i systémy jiné. Preference zahraniční značky před poměrně sofistikovanými systémy tuzemskými mi zde připadá nedostatečně vysvětlená. Cenová bilance není uvedena vůbec, stejně tak jako dostupnost software. V práci je řada dalších drobnějších nedostatků, které kazí jinak dobrý dojem z práce. Je patrné, že student nevěnuje pozornost detailům a věty typu „Výroba elektřiny ze Slunce se provádí bez pohyblivých částí“ působí minimálně jako vytržené z kontextu a netechnicky. Pravděpodobně toto souvisí z přístupu používat hlavně internetové zdroje informací, kde text často neprochází recenzním řízením a obsahuje řadu nepřesností. je to patrné i z výčtu literatury autora, kde psaných a tištěných publikací je velmi málo, resp. jediný knižní titul z 28 zdrojů. Pozitivně tedy mohu hodnotit zejména praktickou část práce, kdy student v reálu otestoval vybraný systém, naprogramoval základní algoritmy a demonstroval propojení na HMI s možností vzdáleného sledování a ovládání. Je patrné, že budoucí generace techniků půjde nejspíš tímto směrem a technické detaily budou ponechány v rukou úzké skupiny specialistů. Přes uvedené nedostatky doporučuji obhajovat práci u státní zkoušky.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 110734