SIKORA, O. Konstrukční návrh standu pro zkoušení jednoválcového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Michal

Ondřej Sikora v diplomové práci provedl konstrukční návrh zkušebního stanoviště pro měření jednoválcového motoru. V úvodní části se autor věnuje rešerši používaných zkušeben pro testování motoru. V další kapitole práce jsou popsána již použitá konstrukční řešení stanoviště pro zkoušení jednoválcového motoru. Na základě zkušeností získaných v předchozích letech autor přistupuje ke konstrukčnímu návrhu, který by měl odstranit chyby dosud používaného řešení. Autor se rozhodl použít pro přenos krouticího momentu drážkovaný řemen, který byl z pevnostního hlediska ověřen pomocí doporučení výrobce řemene. Pro ověření pružného uložení motoru a ověření zda uložení vyhovuje z hlediska provozních podmínek předepsaných výrobcem řemenu, byl sestaven MBS model v prostředí ADAMS, kde autor ověřil vlastnosti pružného uložení pro otáčky maximálního krouticího momentu a maximálního výkonu motoru. Po ověření vlastností navrženého konstrukčního návrhu byla konstrukce realizována a bude použita při vývoji pohonné jednotky Formule Student. Autor prokázal systematický postup při návrhu i výpočetním ověření, kdy je třeba vyzdvihnout experimentální měření parametrů vstupů do výpočetního modelu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Student se v diplomové věnuje konstrukčnímu návrhu stanoviště pro měření jednoválcového spalovacího motoru. Po úvodu, kde autor provedl rešerši používaných metod pro zkoušení spalovacích motorů a zhodnotil dosud použité koncepty měřicího stanoviště, přešel k návrhu, který by měl eliminovat nedostatky předchozích řešení. Je nutné vyzdvihnout pečlivou analýzu problému, před samotným konstrukčním návrhem. Autor se rozhodl použít převod ozubeným řemenem, který pro danou aplikaci navrhl dle doporučení výrobce řemenů. Vzhledem k tomu, že je motor pružně uložen v silentblocích autor sestavil MBS model celé soustavy a provedl výpočet, zda jsou za kritických provozních režimů dodrženy pracovní podmínky ozubeného řemene, předepsané výrobcem. Je vhodné vyzdvihnout, že vstupní parametry do MBS modelu, které nebyly běžně dostupné, autor stanovil pomocí technického experimentu. Autor prokázal systematický a zodpovědný přístup k řešené problematice, navíc zkušební stanoviště i fyzicky realizoval. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109589