SZABARI, Š. Návrh pásové pily s automatickou výměnou pilových pásů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočiš, Petr

Student vytvořil špičkovou bakalářskou práci, která se svou úrovní blíží spíš práci diplomové. Vymyslel 2 varianty zařízení, které zatím není na trhu, obě varianty podrobně rozpracoval, aby mohl porovnat jejich výhody a nevýhody. Na základě toho podrobil výhodnější variantu podrobným výpočtům. V bakalářské práci nechybí systémový rozbor problematiky a podstatných veličin, vstupujících do výpočtové zprávy. Studentovi bych doporučil pokračovat na jeho nápadu a zvážit průmyslovou ochranu jeho nápadu. Velmi doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Halamíček, Lukáš

Student se v práci zabývá návrhem pásové pily s automatickou výměnou pásů. V první části provedl rešerši pil dostupných na trhu, ve které shrnul různé typy pil od několika výrobců. V další části se zabývá návrhem mechanismu výměny pilových pásů. Poté popisuje 2 varianty umístění zásobníku na stroji. Zde chybí návrh další varianty výměny pilových pásů, student popsal pouze jednu variantu, kterou konstrukčně zpracoval. V příloze na CD jsou dostupné zdařilé animace jednotlivých variant stroje a princip výměny pásů. Mechanismus výměny je zajímavý a jednoduchý, ovšem jak student sám uvádí, je otázkou, zda by v praxi fungoval dle očekávání bez větších konstrukčních zásahů. V další části práce jsou popsány výpočty některých částí stroje. K práci jsou přiloženy 3 výrobní výkresy a výkres sestavy, které mají několik formálních nedostatků, především v podobě špatných tlouštěk čar, velikostí písma apod. Výkres sestavy mohl být umístěn na větším formátu i se zobrazením vybraných detailů stroje. Student splnil všechny body zadání a i přes drobné výhrady práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109298