HILŠER, P. Návrh dynamického tlumiče vibrací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadraba, Petr

Bakalářská práce Návrh dynamického tlumiče vibrací, byla původně zamýšlena jako ryze simulační, následně však byla rozšířena o experimentální část. Předložená bakalářská práce ve výsledku obsahuje široké spektrum dynamické analýzy reálného objektu. Student navrhl a vyrobil experimentální sestavu, sestavil simulační modely a aktivně se zapojil do měření. Mohu konstatovat, že student přistupoval k práci aktivně a zodpovědně, při řešení práce prokázal vysokou míru samostatnosti. Předložená práce je logicky uspořádaná a je na velmi dobré úrovni. V práci bych ocenil ucelený přehled dynamiky. Práce ve výsledku přináší velmi zajímavou ukázkou návrhu dynamického tlumiče s využitím simulačních nástrojů tak i samotné dynamické analýzy. Zajímavým příkladem je využití simulací pro návrh hmoty tlumiče. Lze konstatovat, že cíle práce, definované vedoucím v jejím zadání, byly splněny. Práci hodnotím stupněm „Výborně (A)“ a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Musil, Filip

Student vypracoval bakalářskou práci zabývající se problematikou vibrací a jejich tlumením. Práce je přehledně strukturovaná a řeší dané téma jak teoreticky, tak i prakticky. V první části se autor zabývá rešerší. Jsou zde uvedeny příklady z praxe, možné přístupy k řešení a stručný přehled výpočetních nástrojů. Rešeršní část by však bylo vhodné více rozšířit a také doplnit o další literaturu. Následně je zpracováno řešení modelového příkladu a jeho reálné ověření. Po formální stránce bych vytknul nesprávné používání interpunkčních znamének a u některých grafů hůře čitelné popisky os. Všechny body zadání byly splněny. Práce byla dokonce rozšířena o reálný experiment, na kterém mohly být verifikovány teoretické výsledky, což hodnotím velmi kladně. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109229