BENKA, M. Zvyšování efektivity zážehového motoru pomocí vodního vstřikování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bazala, Jiří

Zadání bakalářské práce lze považovat za v zásadě splněné, současně je třeba konstatovat, že autor nic víc nad rámec nepřinesl. Schopnost samostatné práce je na dobré úrovni. Studentovi byly nabídnuty konzultace přímo ve firmě, které ale nebyly v možném rozsahu využity, a proto ani závěrečná práce nedosáhla úrovně, kterou vedoucí práce očekával. Současně je důležité připomenout, že celá práce je vypracována v anglickém jazyce, k čemuž bylo také v hodnocení přihlédnuto.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Beran, Martin

V práci je možno najít několik překlepnutí a zbytečných chyb. Vypovídá to o tom, že práce byla psána ve spěchu a nedůsledně. Práci také chybí ucelenější strukturování a závěry studenta, který jen popsal nasimulované výsledky z programu bez toho, aniž by se zamyslel a popsal, proč tomu tak je. Nicméně body zadání práce obsahovala. Pozitivně musí být hodnocen studentův přístup, když závěrečnou práci vypracoval v anglickém jazyce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108667