PETRJANOŠ, J. Dálkově řízený podvodní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Andrš, Ondřej

Předložená práce se zabývá návrhem modelu dálkově řízeného podvodního robotu. V úvodu práce autor předkládá rešeršní studii problematiky podvodních robotů a pokračuje vlastním návrhem. Autor prezentuje několik návrhových variant, z čehož žádná není propracována do konečných detailů. Vzhledem k tomu, že autor toto téma řeší již druhý rok je rozsah prezentované práce malý a výsledky diskutabilní. Zpracování daného problému přesto považuji za dostačující a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Překládaná práce se zabývá dálkově řízenými podvodními roboty. Práce je dělena na dvě části - rešeršní a realizační. Nevhodně a nedbale vytvořená rešerše nedává žádný vhodný podklad pro další část práce - realizační. Cílem bylo vytvořit zjednodušený ideový návrh podvodního robota. Tento cíl byl nejenom splněn, ale překonán - výsledkem není zjednodušený, ale doslova primitivní model čehosi podlouhlého. Z hlediska celkové úpravy autor prokázal své schopnosti kreativního přístupu. Například třináctiřádková kapitola č.6, která by při použití správného formátování byla dvánactiřádková, využívá širokých možností textového editoru tvořit různorodé mezery a odsazení. Kapitola 9 vyniká svojí stručností a i tak je v ní možno najít několik hrubek. Na studentovu obranu zmiňuji skutečnost, že toto "zděděné" zadání závěrečné práce, které bylo vypsáno bývalým pracovníkem ústavu, nemělo vůbec vzniknout. Student neměl šanci se o zmíněné problematice z řádné výuky nic podstatného dozvědět, a tudíž neměl možnost tento technický problém jak řádně uchopit. Příloha práce sice prokazuje jakési studentovo snažení se s problémem vypořádat, domnívám se ale, že například alespoň zevrubnou analýzu proudění kolem trupu plavidla mohl provést. Cíle práce tedy je nutno považovat za splněné s tím, že výše uvedené výtky dovolují dát výsledné hodnocení dostatečně / E pod podmínkou, že autor uspokojivě odpoví na přiloženou otázku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 109118