BORUNSKÝ, P. Návrh nového pohonu vybrané části plnícího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozehnalová, Jana

Bakalářská práce je velmi stroze a jednoduše uchopena, jednotlivé dílčí části cíle zadání jsou zpracovány velmi laxně. Výsledkem je práce s mnoha zcela zbytečnými gramatickými chybami, užití neodborných pojmů, rešerše neposkytuje žádné objektivní zhodnocení trhu, ani porovnání produktů a v několika případech nejsou kompletně uvedeny názvy u obrázků. V kap. 6.1 a 6.2 autor BP tvrdošíjně trvá pouze na statické a kinematickém hledisku návrhového výpočtu, přičemž po provedeném výpočtu není uvedeno třeba i prosté konstatování výpočtáře: parametr Vyhovuje – Nevyhovuje. Dále v kapitole 7.1 není patrné jaké má technické parametry právě zvolený typ krokového motoru, chybí tabulka základních údajů z prospektu výrobce. V závěru pak chybí přehled technických údajů nového návrhu, není patrné, zda jsou parametry lepší než u staré koncepce nebo nikoliv. Ekonomické vyhodnocení nebere potaz na parametry výroby, je zde pouze uvedena nákladovost výroby daného komponentu, nikoliv v širších souvislostech rozbor ekonomických dopadů užití inovovaného stroje ve výrobě. Výkresová dokumentace je zpracována na ne zcela dobré projektové úrovni: - nevhodné užití šrafování, - nedodržení parametrů tloušťky čar, - chybí kóty, - např.: Výkres PP01-07 Kuličkový šroub: nedostatečné zakótování a potřebné technické údaje o komponentě. Hodnocení samostatnosti studenta při zpracování BP nelze udělit, neboť student v průběhu tvorby práci nekonzultoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Opočenská, Hana

Pan Borunský zpracoval bakalářkou práci na téma „Návrh nového pohonu vybrané části plnícího stroje“. V úvodních kapitolách student popsal příklady nejběžněji se vyskytujících zařízení pro plnění, přičemž se zaměřil na zařízení pro plnění a zavírání tub. V následujících kapitolách student popsal současný systém plnění tub, na základě výpočtů vyspecifikoval návrh nového pohonu a provedl inovační analýzu rizik. Součástí nového návrhu je 3D model a technické výkresy. Hodnocená bakalářská práce je obsahově velice strohá, není provedena dostatečná rešerše. Jednotlivé kapitoly práce na sebe příliš logicky nenavazují. Některé podkapitoly neobsahují žádný text (str. 30), jiné zase obsahují jen jeden řádek textu (str. 22). V textu práce navíc chybí odkazy na obrázky i tabulky, vyskytují se chyby v citacích. Na druhou stranu musím poznamenat, že práce neobsahuje gramatické chyby ani překlepy. V práci ale postrádám popis mechanismu pro stavění objemu, slovní zdůvodnění vybraných komponent nového pohonu. Technická dokumentace je také velice slabá, navíc obsahuje chyby – chybí rozměry a drsnosti, jsou špatně označené pozice, je zvoleno nestandardní uložení ložisek apod. Přes výše zmíněné nedostatky bakalářkou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou: uspokojivě/ D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 109243