ŽELEZNÍK, T. Konstrukce manipulátoru pro přenos platforem SLM technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Bakalářská práce se zabývá návrhem manipulátoru pro transport platforem s výrobky vyrobenými v 3D tiskárně SLM280HL. Navržené řešení využívá cenově dostupných komponent a nad rámec zadání umožňuje elektrické ovládání zdvihu. Na práci oceňuji především navrženou koncepci vyjímání platforem s výrobky a pečlivou kontrolu předpokládaných kritických míst. Student pracoval pečlivě, aktivně a samostatně. Práce je na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malý, Martin

Předložená práce konstrukčního charakteru se zabývá návrhem manipulátoru pro transport platforem používaných v technologií SLM. V rešeršní části autor dobře zmapoval současná komerční řešení manipulátorů a na základě provozních požadavků stanovil parametry pro konstrukci vlastního zařízení. V kapitole koncepční varianty autor dobře vystihuje problémy s manipulací a předkládá několik návrhů pro realizaci. Vhodnost konceptu ověřuje i experimentem. Kapitola věnující se vlastní konstrukci je logicky členěna, i přes její rozsáhlost je dobře srozumitelná. Konstrukční návrh je detailně popsán vzhledem k funkci zařízení i jeho ovládání. Výsledný návrh je podložen kvalitní výkresovou dokumentací a řadou pevnostních a silových výpočtů, což zvyšuje úroveň práce. Dojem jinak dobré práce kazí množství neodborných výrazů a zarovnání textu. Práce je na vysoké úrovni, a proto ji doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108578