KOSTOVČÍK, T. Studium struktur pro organické fotovoltaické solární články [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Boušek, Jaroslav

Pan Tomáš Kostovčík se velmi dobře orientoval v doporučené literatuře, na konzultace docházel pravidelně a plnil dohodnuté termíny. Dokončování práce bylo naproti tomu poznamenáno časovou tísní, práci se však podařilo zdárně dokončit. Měření provedená na deponovaných vrstvách odpovídají požadavkům zadání. Zadání práce bylo splněno. Formální úroveň předložené práce je dobra, je psána anglicky , jen s minimálním výskytem nepřesností a neobratných formulací. Grafy měřených závislostí jsou po formální stránce nestandardní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50 Zadání práce bylo splněno.
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20 Na konzultace docházel pravidelně a plnil dohodnuté termíny. Dokončování práce bylo naproti tomu poznamenáno časovou tísní.
Formální zpracování práce C 15/20 Formální úroveň předložené práce je dobra, je psána anglicky , jen s minimálním výskytem nepřesností a neobratných formulací. Grafy měřených závislostí jsou po formální stránce nestandardní.
Využití literatury A 10/10 V doporučené literatuře se orientoval velmi dobře.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hégr, Ondřej

Student vypracoval bakalářskou práci, ve které se zabýval strukturami a výrobou organických solárních článků. V první - teoretické části práce - řešitel popisuje základní principy funkce organických materiálů používaných pro solární články. Jsou zde velmi přehledně vysvětleny elektrické a chemické vlastnosti organických materiálů, včetně ztrátových mechanismů. Dále řešitel popisuje v současnosti používané typy organických struktur a srovnává je. V praktické části práce se již zabývá samotnou výrobou konkrétních typů materiálů a podrobně vysvětluje technologický postup jejich výroby. Následně vytvořené struktury zkoumá z hlediska jejich elektrických vlastností. Poslední část práce ukazuje vlastní naměřené hodnoty VA charakteristik jednotlivých typů organických materiálů. Bakalářská práce je psána na velmi dobré úrovni s podrobným popisem řešené problematiky. Struktura práce je jednoduchá a srozumitelná. Rozsah a návaznost jednotlivých kapitol v rámci pokynů pro jejich vypracování, je v souladu se zadáním. Práce je v první části dobrou rešerší. Bylo by však vhodné podrobněji popsat konkrétní vyráběné struktury organických článků (např. z hlediska účinnosti, životnosti, možnosti použití, apod.). Po formální stránce práce vykazuje značné nedostatky. Řešitel se v teoretické části neodkazuje na žádné studijní prameny, uvedené na konci práce. Uvedená použitá literatura je sice psána dle normy, ale řešitel pracoval pouze s malým počtem zdrojů. Přestože grafické zpracování práce dobré, na jednotlivé obrázky nejsou odkazy v textu. Výsledky předkládané práce jsou však velmi dobré a vycházejí z poznatků, získaných řešitelem během jejího zpracovávání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20 práce splňuje zadání.
Odborná úroveň práce A 50/50 odborná úroveň předkládané práce je velmi dobrá. Řešitel se orientuje v problematice.
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20 dosažené výsledky jsou velmi dobré
Formální zpracování práce E 5/10 formální stránka práce obsahuje nedostatky zejména v provázanosti použité literatury a obrázků s textem.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 10161