NĚMEČEK, T. Nástroje pro vrtání a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sliwková, Petra

Studentem předložená bakalářská práce se zabývá vrtacími nástroji, metodami výroby děr a zjištění sortimentu vrtacích nástrojů u vybraných producentů nástrojů. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích. Po grafické stránce je práce zpracována na výborné úrovni. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Tato práce je rešerší v oblasti technologie vrtání. Autor prokázal orientaci v daném tématu a musel nastudovat dostatečné množství literatury, ze které čerpal. Práce by se dala pojmout jako vyučovací pomůcka, nebo jako příručka vrtání pro laickou veřejnost. Práce je psaná srozumitelně, uspořádání je logické a navazující. Dojem kazí jen špatné zpracování některých převzatých obrázků. Cíle práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 105766