MATYÁŠ, O. Rotační náhonové soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Tomáš

Předložená práce se zabývá popisem rotačních náhonových soustav. V první části jsou čtenáři seznámeni s více osým obráběním. Dále jsou zde rotační osy rozděleny dle toho, jestli pohybují s nástrojem nebo obrobkem. Tyto jsou v další části rozepsány podrobněji dle způsobu jejich náhonu atd. V poslední části je popis návrhu otočného stolu a jeho výpočet pouze ze statického hlediska. V určitých částech práce obsahuje překlepy. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Na str. 17 hovoří uchazeč o vidlicové hlavě a na str.26 pak o dvouosé hlavě navíc s odkazem na nesprávné číslo obrázku. Využívá tedy evidentně nejednotné terminologie. Ve zmíněném obrázku na str. 26 se navíc zcela evidentně nejedná o dvouosou hlavu. Pro správně dimenzovaný náhon (str. 32 - 33) zvolil zcela nevhodný typ náhonového motoru, který neumí pracovat v režimu Master Slave.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 105754