ČECH, O. Závitovací operace ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Při provádění závitování na stavbách hraje podstatnou roli mobilita a celá řada obtížných podmínek. Na toto vše se autor zaměřuje a svoji bakalářskou práci člení na vhodně seřazené kapitoly, jejichž náplň odpovídá zadanému tématu od teorie až po reálný stav. Z reálných situací je proveden ukázkový výběr, kam až se může závitování na stavbách dostat. Celkově lze označit zpracované téma jako odpovídající směrnicím platným pro vysokoškolské závěrečné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru, zaměřuje se na výrobu závitů, které se používají ve stavebnictví. Práce je kvalitně zpracovaná a navíc se opírá o 17 elektronických a tištěných zdrojů. Práce je celkově na dobré úrovni, její cíle byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením B velmi dobře. S ohledem na rešeršní charakter bakalářské práce nemám dotazy ani připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 108592