ZINDULKA, M. Zařízení pro injektáž dvousložkových stavebních hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Petr

Student měl za úkol konstrukční návrh zařízení pro aplikaci dvousložkové stavební hmoty na základě bibliografické rešerše. Bakalářská práce je jasně formulována a návaznosti kapitol jsou zvoleny dle požadavků zadání. Autor provedl shrnutí současného stavu poznání v dané oblasti, analyzoval různé koncepční řešení a přehledně shrnul jednotlivé varianty do tabulek. Poznatky z rešeršní části jsou použity při vlastním konstrukčním návrhu zařízení. Autor tak v předložené textové části práce prokázal schopnost pracovat s literárními zdroji a uvádět dílčí informace do kontextu. Předložená práce je koncepčně na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Vytknout lze místy nižší stylistickou úroveň práce a kapitolu diskuze, která je spíše shrnutím. Kladně hodnotím zejména zpracování rozsáhlé výkresové dokumentace, která může sloužit k vlastní realizaci. Výkresy však obsahují chyby v předepisování převládající struktury povrchu a šrafování normalizovaných součástí, nejsou také řešeny tolerance poloh funkčních (navazujících) otvorů a lze nalézt další drobné grafické chyby. Jako problematická se může ukázat výroba přesného neprůchozího čtvercového otvoru. Po opravě těchto nedostatků je však výkresová dokumentace použitelná pro výrobu zařízení. Stanovené cíle a výstupy BP byly splněny. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit s výše uvedeným celkovým hodnocením "C".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Skřivánková, Vendula

Předložená práce se skládá ze dvou základních částí - rešerše a konstrukčního návrhu. Rešerše je zpracována v dostatečném rozsahu, dobře popisuje problematiku řešeného problému a kriticky zhodnocuje dosavadní řešení. Na základě rešerše je provedena analýza problému, upřesněno zadání a určeny parametry, které musí výsledné konstrukční řešení splňovat. V druhé části práce byly nejprve navrženy dvě varianty koncepčního návrhu, z nichž byl vybrán návrh č. 1, který se skládá z akumulátorové vrtačky, zubových čerpadel a čelních ozubených kol. Zubové čerpadlo bylo vybráno na základě dopravního výkonu, což bylo podloženo výpočtem. U návrhu ozubených kol byly řešeny pouze jejich rozměry a počty zubů. Chybí zdůvodnění volby materiálu pro ozubená kola a příslušné pevnostní výpočty. Stejně tak chybí postup při volbě materiálu pro další součásti, kromě hřídele. Zde je správná volba materiálu ověřena pevnostním výpočtem. Stejně tak není odůvodněna volba ložiska. Výkresové dokumentace je zpracována v dostatečném rozsahu, avšak jsou zde formální chyby. Na výkrese hřídele č. BP2018/16 je hřídel zobrazena ve vertikální poloze, ale součásti tohoto typu se obvykle zobrazují ve výrobní horizontální poloze. Tato hřídel je na výkresu sestavení č. BP2018/00 zobrazenu v řezu jako položka č. 14, rotační součásti, jako jsou např. hřídele, mají být z podélného řezu vyjmuty. Číslování položek na výkrese sestavení je nepřehledné. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocení "C".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108733