MUSIL, A. Jeřábová kladnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Struktura práce neodpovídá jednotným požadavkům Ústavu konstruování. Textová část je velmi stručná, chybí závěrečné zhodnocení. Ve výpočtové části je chyba při stanovení průřezu lana (počet nosných průřezů lana je 8, ne 16). Požadovaná výkresová dokumentace nemá zásadní nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě po vyjasnění připomínek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Vaverka, Ondřej

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem jeřábové kladnice. Je zde naznačena rešerše, z které vychází vlastní konstrukční řešení. Největší část se zabývá návrhovými a kontrolními pevnostními výpočty. Ty jsou zaměřeny na geometrii kladek, pevnost lana, osy kladek, příčníku, bočnic kladnice a ložisek. Hlavním nedostatkem celé práce je její zpracování. Nejen, že práce neodpovídá povinné struktuře závěrečné práce na ústavu konstruování, ale i rozsahem je těsně pod hranicí požadovaných 25 000 znaků bez mezer. Chybí důležité kapitoly jako Analýza problémů a cíl práce, Koncepční řešení nebo Diskuze. V úvodu je místo obecného seznámení čtenáře s problematikou řešeno konkrétní zadání a identifikace parametrů jeřábu. Rešerše je stručná ale vyhovující. Konstrukční řešení a výpočty jsou klasické a dle norem. Jakýkoliv vlastní přínos nebo originalita se zde tedy nedají hodnotit. Navíc jsou v konstrukčním řešení a výpočtech faktické chyby nebo nesmysly. Na straně 37 v kapitole 4.3.9 jsou vypsána napětí 116 MPa a 166,7 MPa, která údajně působí na příčník. V předcházejících výpočtech k těmto hodnotám ale autor nikde nedoje. Výpočet na straně 42 v kapitole 4.5.1 je špatně. Autor zde uvažuje napětí na plný průřez bočnice. Správně má ale ve výpočtu vystupovat průřez oslabený o díru. Z toho důvodu je celý výpočet včetně bezpečnosti špatný a bočnice, tak jak je navržena, nevyhovuje. Závěr práce je velice stručný a je v něm pouze zopakován postup práce. Seznamy obrázků a tabulek chybí. Seznam použitých zdrojů je nejednotný ve způsobu citování. U elektronických zdrojů chybí označení [online] a datum přístupu. Primární autor je vypsán pokaždé jinak, u norem chybí vydavatel. Odevzdaná výkresová dokumentace je o poznání lépe zpracovaná. Ovšem i zde jsou patrny spíše konstrukční chyby, například na ose kladek chybí jakékoliv délkové tolerance, což může v důsledku znamenat potíže při montáži kladnice. V celé práci se čtenář nedozví, proč se dělala. Jestli je to pouze rozsáhlejší školní příklad, nebo je to pro praktickou aplikaci. Také zde úplně chybí jakékoliv znázornění finálního modelu. Práce je velice podprůměrně zpracovaná a pouze díky výkresové dokumentaci, která je vyhovující, jsem ochoten doporučit práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 105763