ROZUM, J. Aplikace moderní technologie pro výrobu prototypu modelu fixační rukojeti stojanu pro klávesy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem a výrobou prototypu fixační rukojeti stojanu pro klávesy. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku vakuového lití a materiály používané pro tuto technologii, zejména pak na licí pryskyřice. Praktická část práce se zabývá výrobou silikonové formy na základě již existujícího dílu, do které byl odlit plastový funkční model prototypu. Silikonová forma byla vyrobena s využitím vakuového licího systému MK Mini. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojeno s rozborem celkových nákladů na výrobu prototypového modelu fixační rukojeti stojanu pro klávesy s využitím technologie vakuového lití. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích a na různých školních pracovištích. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce je zaměřena na výrobu náhradního dílu – rukojeti na stojan pro klávesy pomocí technologie vakuového lití. V práci je uveden celý postup výroby této součásti včetně řešení nastalých problémů při samotné výrobě, součástí práce je i technicko-ekonomické zhodnocení. Práce se opírá o 24 literárních a elektronických zdrojů. Cíle práce byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109406