KRSEK, J. Mnohosměrový podvozek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šolc, František

Diplomant přistupoval k řešení diplomové práce svědomitě. Problematiku práce se mnou téměř pravidelně probíral během výuky studentů kombinovaného studia, která probíhala v Brně jednou za 14 dnů. Konsultace měly vždy pouze koncepční charakter takže detaily práce řešil samostatně. Obzvlášť pokud jde o návrh a provedení elektronické části projektu postupoval zcela samostatně. Zřejmě jen kvůli jeho pečlivosti při realizaci elektronické části, nebyly v době odevzdání práce realizovány potřebné regulační smyčky řízení motorů, které by zajišťovaly potřebnou synchronizaci pohybů motorů. Celkově jsem přesvědčen o tom, že má dobré schopnosti pro inženýrskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 37/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

V první a nejzajímavější části práce byly odvozeny a ověřeny rovnice kinematického modelu podvozku. Druhá mnohem rozsáhlejší část byla věnována návrhu elektroniky pro řízení motorů podvozku. Zadání práce bylo splněno pouze částečně. Úplně chybí implementace odvozených kinematických rovnic do řídicího systému a především jakýkoli náznak zpětnovazebního řízení. Přestože je robot vybaven funkčními snímači proudu a inkrementálními snímači otáček, chybí implementace proudové, otáčkové i polohové zpětnovazební řídicí smyčky. Dále v návrhu výkonové elektroniky postrádám termální analýzu výkonového stupně a výpočet nebo alespoň odhad ztrát. Po formální stránce lze vytknout především špatnou práci s odkazy a jejich úplnou absenci u zjevně převzatých obrázků. Celkově lze práci označit za původní a s výše uvedenými výhradami doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce B 41/50
Splnění požadavků zadání E 10/20
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 39199