SEDLO, P. Proteinový kalkulátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škutková, Helena

Student Petr Sedlo se ve své práci věnuje výpočetním metodám pro stanovení isoelektrického bodu a molekulární hmotnosti proteinu na základě jeho primární struktury. Nastudované metody realizoval ve velmi přehledné programové aplikaci v jazyce C s grafickým uživatelským rozhraním. Funkčnost aplikace otestoval na dostatečném množství dat z veřejných databází, názorně statisticky vyhodnotil a podrobně diskutoval výsledky. Dále v práci uvádí i možnosti aplikace výpočetních metod pro identifikaci proteinů. Až na drobné nedostatky ve formátování je práce na velmi dobré úrovni jak po formální tak po odborné stránce. Využití literatury je na bakalářskou postačující. Aktivita během semestru byla přiměřená a doplněná značnou mírou vlastního přístupu k řešení. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm – v ý b o r n ě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Maděránková, Denisa

Student se zabýval tématem výpočtu isoelektrického bodu a molekulové hmotnosti proteinů k čemuž vypracoval dostatečný teoretický úvod. V praktické části vytvořil přehlednou uživatelskou aplikaci v jazyce C a prakticky ji vyzkoušel na sekvencích histonů různých organismů. Výsledky analýzy jsou přehledně znázorněny v grafech a jsou i dobře interpretovány a diskutovány. Z formálního hlediska bych vyčetla méně vhodné zarovnání textu pouze k levé straně a nedělání mezer mezi číselnými hodnotami a jednotkami. Text práce však oůsobí odborně a je srozumitelný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce A 45/50
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 39197