PETRŽELKOVÁ, M. Enkapsulace rostlinných extraktů s obsahem fenolických látek do nanočástic a nanovláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušková, Petra

Markéta Petrželková se ve své bakalářské práci zabývala přípravou nanočástic a nanovláken s obsahem fenolických látek. Pro tyto účely byly v práci využity extrakty z kávy a kakaa. Cílem práce byla příprava a charakterizace nanomateriálů a ověření jejich možné aplikace v kosmetických produktech především jako přírodní UV filtry. Všechny stanovené cíle studentka splnila a k práci navíc přistupovala aktivně a s velkým zájmem o danou problematiku. V teoretické části zpracovala přehlednou rešerši týkající se dané problematiky, při níž prokázala schopnost práce s odborným textem. Při řešení experimentální části práce projevila velmi dobré laboratorní dovednosti, když zvládla řadu využitých metod. Dokázala si i samostatně zorganizovat práci v laboratoři a postup práce i výsledky vždy průběžně konzultovala. Studentka rovněž získaná experimentální data zvládla dobře okomentovat a přehledně formulovala i závěry práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování B
Splnění požadavků zadání A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bokrová, Jitka

Bakalářská práce Markéty Petrželkové je zaměřena na přípravu a charakterizaci částic a vláken obohacených o vybrané přírodní extrakty. Teoretická část práce, která pojednává o možnostech enkapsulace a vlastnostech některých přírodních zdrojů antioxidantů, je ucelená a přehledná. V rozsáhlé experimentální části se studentka věnuje přípravě částic a vláken s enkapsulovanými extrakty z kávy a kakaa, následně jejich charakterizaci a sledování dlouhodobé stability preparátů. Výsledky práce jsou logicky uspořádané, řádně okomentované a vhodně doplněné množstvím tabulek a grafů. Výhrady mám pouze ke grafu na str. 40 – procento viabilních buněk doporučuji vztáhnout přímo na koncentraci testované látky. Předložená bakalářská práce je na dobré úrovni, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 107030