PAPÁK, J. Příprava a vlastnosti vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dzik, Petr

Student provedl velmi rozsáhlou sérii časově náročných experimentů, při kterých získal velké množství cenných experimentálních dat. Ke zpracování naměřených dat přistoupil celkově zodpovědně a systematicky, prokázal také schopnost samostatné orientace v řešeném tématu a efektivní dovednosti projektového řízení . Nicméně práce poněkud utrpěla přerušením studia. Přesto práce přispěla ke splnění výzkumných úkolů řešených v Laboratoři fotochemie ÚFSCH a poznatky zjištěné v průběhu práce rozšířily naše schopnosti v oblasti polovodičových fotoanod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pekárková, Jana

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108440