STODOLOVÁ, M. Webová aplikace pro řízení diplomových prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

V práci nacházím praktické využití a to nejen pro potřebu vedoucích diplomových, potažmo bakalářských prací, ale taky pro potřebu studentů. Výsledek práce tvoří jakýsi integrovaný komunikační kanál, který dosud pro potřeby komunikace učitel-student chyběl, neboť jednotlivé agendy (vystavování podmínek zadání prací, studijní materiály, odevzdávání dílčích části práce, mail, konzultace studentů, kontaktní data studentů) byly samostatnými aplikacemi, jež neměly žádnou vzájemnou vazbu. Vysoký přínos práce vidím právě v konsolidaci jednotlivých agend s obrovským potenciálem využití v praxi. Práce je bez zjevných formálních, či obsahových nedostatků a v kontextu komunikace student-učitel je jednoznačně inovativní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace pro řízení diplomových prací. Jádro návrhové části práce je v návrhu a tvorbě webové aplikace. Hlavní důraz byl kladen na praktické použití aplikace jak ze strany pracovníků, tak i studentů, což představuje největší přínos práce. Mohu konstatovat, že práce je zpracována na velmi dobré úrovni a vytýčené cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110345