SVOBODA, O. Investování na atypickém trhu s pomocí nástrojů Business Intelligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cíl práce byl splněn. Práce postrádá popis použitých metod, které jsou v analýze současného stavu. Prezentace výsledků formou reportů v PowerBI je zpracována velmi dobře včetně interpretace. Pro tento typ práce by bylo vhodné zahrnout do zpracování i multidimenzionální řešení - OLAP kostku. Jaké by plynuly výhody zpracování při použití multidimenzionální analýzy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Teršl, Michal

Student splnil stanovené cíle, kdy z velkého množství dat vytvořil přehledné grafy a zjistil zajímavé informace ohledně investování na trhu sportovních sázek. Pro vypovídající hodnotu statistik je však zapotřebí zpracovat větší množství dat. Použité metody odpovídají standardu ve zpracování dat, ale doporučil bych ještě vytvořit OLAP kostku, zejména s ohledem na lepší přehlednost a rychlost zpracování především kurzových ukazatelů. Interpretace výsledku je na velmi vysoké úrovni, kdy student popisuje grafy přesně a je schopen vyčíst a odůvodnit jednotlivé výchylky. Některé z výsledků mohou být využity nejen zkušenými sázkaři, ale i začátečníky, kteří by chtěli vstoupit na trh sportovních událostí. Jiné výsledky nemají zcela vypovídající hodnotu a jeden z grafů je ne příliš vhodně vytvořen jako koláčový. Jazyková úroveň práce je slušná, použitá terminologie odpovídá termínům z praxe. Strukturu a zpracování hodnotím velmi dobře, student splnil požadavky na formální úpravu práce. Oceňuji rovněž využití různých zdrojů, čímž student prokázal, že se dobře orientuje v nabídce tištěných i internetových materiálů vztahujících se ke zkoumané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 103596