SZKUTA, D. Návrh datového skladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Práce je na vysoké úrovni, autor při analýze aplikace využívá hned několik metod z oblasti datového a funkčního modelování pro vytvoření uceleného pohledu na funkčnost aplikace. Práce je komplexně řešena, neobsahuje žádné formální ani obsahové chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Diplomová práce se zabývá návrhem datového skladu. Hlavní důraz byl v práci kladen na praktickou aplikaci, což představuje největší přínos práce. Mohu konstatovat, že práce je zpracována na velmi dobré úrovni a vytýčené cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110342