ŠULÁKOVÁ, J. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Režňáková, Mária

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Na základě identifikovaných slabých stránek vypracovala autorka návrh doporučení pro udržení výkonnosti podniku a krátkodobý finanční plán příjmů a výdajů.
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Autorka provedla podrobnou ekonomickou analýzu hospodaření společnosti, jako i porovnání výsledků s dalšími dvěma společnostmi, působícími ve stejném oboru podnikání. Provedené analýzy z hlediska rozsahu, hloubky, identifikace silných a slabých stránek jsou zpracované na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedlecká, Magdalena

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49819