SLANINKOVÁ, M. Business Intelligence jako nástroj analýzy dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo, mimo jiné, splnit požadavky zákazníků od klienta, porovnat řešení na základě vícero kritérií a doporučit klientovi optimální variantu řešení. Jaké nástroje analýz dat byly použity tři vybrané nástroje Business Intelligence. Práce je řešena detailně, komplexně včetně způsobu implementace optimálního řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

Cílem práce bylo analyzovat HR data a výsledky přehledně vizualizovat pomocí vybraných BI nástrojů. Cíl práce byl zcela splněn. Jedná se o výbornou práci na aktuální téma, autorka má velmi dobré praktické znalosti z oboru. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110339