MOUDRÁ, L. Výběr a implementace nástroje pro podporu řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Posluchačka prokazuje nadstandartní znalosti, práce je velmi kvalitně zpracována. Otázka: bylo v řešení zohledněno i GDPR a budou nutné nějaké další změny v řešení na základě něj?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

Cílem práce bylo navrhnout implementaci vhodného nástroje pro řízení mezinárodních projektů. Cíl práce byl zcela splněn. Jedná se o výbornou práci, autorka má velmi dobré praktické znalosti z oboru. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110729